Öner Un Fabrikası San. Tic. Ltd. Şti.

Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemine CCTV İlişkin 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni


1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Konumu:

ÖNER UN GIDA TARIM TEKS. İNŞ. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“ÖNER UN ” veya “Şirket”), lokasyonlarımız da kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca görüntü kaydı alınan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılması hedeflenmektedir.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, ÖNER UN lokasyonlarının güvenliğinin sağlanması ve ÖNER UN ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve amaçları çerçevesinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.onerun.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Saklanması ve Silinmesi Politikası ’ndan ulaşabilirsiniz.


3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, ÖNER UN lokasyonlarının güvenliğinin sağlanması ve ÖNER UN ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve amaçları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda güvenlik hizmeti alınan iş ortaklarımız, ÖNER UN, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, tesis güvenliğini sağlamak amacıyla lokasyonlarımız da yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.onerun.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Saklanması ve Silinmesi Politikası ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.