Öner Un Fabrikası San. Tic. Ltd. Şti.

KIŞISEL VERILERININ 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLENMESINE İLİŞKİN TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNI


Değerli Tedarikçilerimiz ÖNER UN GIDA TARIM TEKS. İNŞ. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.


1. Tedarikçi Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Konumu:

ÖNER UN GIDA TARIM TEKS. İNŞ. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“ÖNER UN ” veya “Şirket”), şirketimize gelen Tedarikçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir. Tedarikçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılması hedeflenmektedir.


2. Tedarikçiye ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tedarikçiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin oluşturulması, numune takibi, cari kart açılması, banka ödemeleri, saha çalışması ve anket, sözleşmeler, siparişlerin takibi, denetimler, ba-bs mutabakatı, iş güvenliği, ürün kabulu takibi, e irsaliye kapsaminda irsaliyenin elektronik ortamda iletilebilmesi, Ödeme Yapilabilmesi, için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.onerun.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’sından ulaşılabilecektir.


3. Tedarikçinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler:

Tedarikçi tarafından ürünlerin teslimi sırasında paylaşılan Ad Soyad, T.C.Kimlik Numarası, Telefon, E-Posta, Adresi, Fax, Hesap Numaraları, Iban, İmza Sirküleri, İşletme Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi, Ticari Siscil Gazetesi, Mali Müşaviri ve Muhasebe İletişim Bilgileri, Müstahsil Kimlik Bilgileri, Müstahsiller İçin Tarla ve Ekim Bilgileri, Müstahsiller Araç Bilgileri, Kapasite ve Depolama Bilgileri, Tedarikçi adına çalışacak 3. taraf kişile için İsim Soyisi, Adres bilgileri, sgk kayıt evrakları ve iş güvenliği eğitim belgeleri, Kişilerin Vergi Numarası (TCKN) ve Vergi Dairesi, Plakalar gibi veriler Şirket tarafından tedarikçilerin değerlendirilmesi ve sürece ilişkin yasalarda öngörülen kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.


4. Tedarikçiye Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Tedarikçia ait kişisel veriler, Şirket'in Satınalma ve Lojistik prosedürleri kapsamında ve şirket içindeki diğer süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ÖNER UN , Şirket yetkilileri, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç halinde paylaşılabilecektir.


5. Tedarikçinin Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, Tedarikçidan elektronik veya fiziki ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Tedarikçinin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; - Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.onerun.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.